Dokumenty dla Inwestorów

Wyniki finansowe

I-IV kw. 2023

Przychody ze sprzedaży 2 738,59
Zysk/strata ze sprzedaży 973,79
Pozostałe przychody operacyjne 0,82
Zysk/strata z działalności operacyjnej 974,61
Przychody finansowe 0,00
Zysk/strata brutto 787,43
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej 705,29
Amortyzacja (noty) 7,91
AKTYWA 3 626,86
Aktywa trwałe 20,77
Aktywa obrotowe 3 606,09
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego 3 447,30
Kapitał podstawowy 248,79
Zobowiązania długoterminowe 40,51
Zobowiązania krótkoterminowe 139,04
Przepływy operacyjne 581,39
Przepływy inwestycyjne -7,91
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych -7,91
Przepływy finansowe -7,50
Przepływy pieniężne netto 565,98
EBITDA 982,51

Dane finansowe w tys. PL